Každý rodič je ochotný urobiť všetko pre to, aby sa jeho dieťa vyvíjalo správne. Mnoho vecí totiž ako rodičia robíme intuitívne a v konečnom dôsledku je dôležitejšie vedieť to, kde máme hľadať pomoc v prípade, ak sa nám zdá, že naše dieťa nespĺňa kritériá vývinových fáz.

Včas diagnostikované poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – sa s pomocou špeciálnych rozvojových metód dajú eliminovať natoľko, aby dieťa dobre zvládlo prípadné prekážky od základnej až po vysokú školu a bolo v živote úspešné.

Pojem špecifické vývinové poruchy učenia označuje veľmi rôznorodú a rozmanitú skupinu porúch prejavujúcich sa problémami pri nadobúdaní základných vzdelávacích návykov ako je reč, písanie, čítanie a počítanie.

Prejavy porúch učenia sú viditeľné najmä v školských neúspechoch, v zhoršení prospechu dieťaťa, ale takisto môžu spôsobovať problémy vo vzťahu k učiteľom a k učeniu všeobecne. Dieťa môže po čase pociťovať odpor k škole, narúšajú sa jeho priateľské vzťahy so spolužiakmi a tiež sa môže zhoršiť aj jeho správanie.

Nevhodné správanie voči spolužiakom, poruchy učenia a zhoršený prospech dieťaťa môžu ovplyvniť život celej rodiny. Ak sa problém nepodchytí a nerieši, trpí váš vzťah rodiča k dieťaťu, vzťahy medzi rodičmi a postoj rodiča k učiteľovi a ku školskému systému – problémy okolo jednej poruchy učenia sa tak môžu doslova vrstviť. Preto je pre rodičov a rovnako aj pre učiteľov veľmi dôležité oboznámiť sa s rôznymi poruchami učenia a ich prejavmi, spoznať, aké sú ich príčiny, ako ich dieťa prežíva a aké sú možnosti nápravy.

Podstata týchto problémov nespočíva v nedostatočnej všeobecnej inteligencií. Deti, ktoré trpia niektorou z týchto porúch, často dokážu prekvapiť s originálnym riešením matematických úloh a sú úspešní v predmetoch, ktoré ich zaujímajú viac ako ostatné. Variabilita porúch je veľmi rôznorodá a v mnohých prípadoch aj nečakaná.

Poruchy učenia môžu vzniknúť aj v dôsledku dlhodobej choroby, ale aj po dlhej neprítomnosti žiaka v škole. Takisto bývajú prejavom školskej nezrelosti, môžu byť dôsledkom rodinných problémov alebo iných dôvodov, ktoré zapríčiňujú zameškanie školského učiva. Dobrou správou je, že všetky tieto príčiny sa dajú ľahko odstrániť.

PaedDr. Ildikó Kásaová – speciálny pedagóg