Pszichológia, tanácsadás és diagnosztika

💙 Ako sa dá určiť autizmus? 💙

Názov porucha autistického spektra odkazuje na to, že sa autizmus objavuje s veľmi rozmanitými symptómami, ukazuje jedinečný obraz u všetkých, ktorých sa to týka od ťažko postihnutého nehovoriaceho dieťaťa až po ľudí s Aspergerom, ktorí dobre zvládajú každodenný život, existujú všetky úrovne.

V prípade podozrenia sa vyšetrenie realizuje na základe serióznej spolupráce viacerých odborníkov (detský psychiater, psychológ, špeciálny pedagóg) za aktívnej účasti rodinných príslušníkov.

V súčasnosti sa za najlepšiu diagnostickú metódu považuje vyšetrenie ADOS-ADI-R, ktorý využívame aj v našom centre.

Vyšetrenie pozostáva z viacerých častí:

1. Zber anamnestických údajov: Zber informácií o dieťati spôsobom podobným rozhovoru

2. Špeciálno-pedagogické vyšetrenie, pri ktorom posudzujeme kognitívne, komunikačné, motorické, orientačné a sociálne schopnosti a zručnosti dieťaťa, čím získavame komplexný obraz o jeho aktuálnom stave.

3. Diagnostický dotazník autizmu: Predbežný zber údajov, ktorý vypĺňajú rodičia formou online

4. Online konzultácia s detským psychológom, ktorý vedie vyšetrenie: Cielený rozhovor, príprava na vyšetrenie

5. Vyšetrenie ADOS: Detský psychológ v závislosti od veku dieťaťa používa špeciálne metódy na hru a plnenie úloh s dieťaťom, pričom sleduje sociálne správanie a reakcie dieťaťa, komunikáciu a spôsob myslenia, flexibilitu.

6. Vypracovanie správy, v ktorom sa zhrnú všetky výsledky vyšetrenia. S nami vypracovanou správou si možno vyžiadať lekársku diagnózu u detského psychiatra.

7. Konzultácia spracovania diagnózy: Poskytujeme spätnú väzbu k výsledkom vyšetrenia a diskutujeme o dôležitých informáciách, zodpovieme všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť, a diskutujeme o ďalších krokoch a možnostiach rozvoja.

Po stanovení diagnózy dieťa získa komplexný, individuálny rozvoj, ktorý zohľadňuje jedinečné a rôznorodé symptómy autizmu.

#ADOS #diagnostikaautizmu #vyšetrenie #individuálnyrozvoj #autizmus #MelioratioHystéria, senzorickosť, autizmus? – Včasné odhalenie je dôležité!

5 hlavných varovných príznakov:

Vo veku 12 mesiacov dieťa nerozpráva.
Vo veku 12 mesiacov dieťa nepoužíva gestá (nepoužíva ruky v zmysle ukazovania, mávania).
Dieťa vo veku 16 mesiacov nevysloví ani jedno slovo.
Dieťa spontánne nepovie dvojslovnú vetu (alebo dieťa len opakuje, čo niekto hovorí) do 24 mesiacov veku.
Strata reči alebo sociálnych zručností u dieťaťa v ktoromkoľvek veku.

Prejavy poruchy autizmu sú v tomto období veľmi rôznorodé, preto je potrebné venovať pozornosť okoliu dieťaťa a je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. Rozoznanie príznakov pomáha včasdiagnostikovať autizmus a vylúčiť iné vývinové poruchy.
Ak majú rodičia a/alebo učitelia podozrenie na poruchu autistického spektra, je potrebné komplexné vyšetrenie v tomto smere. Vyšetrenie pozostáva z veľmi podrobného anamnestického rozhovoru s rodičom, paralelného vyšetrenia dieťaťa medzinárodne štandardizovanou hravou formou a záverečnej lekcie, na ktorej poskytneme svoj odborný názor, rady a odpovieme na všetky otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Osobné stretnutie trvá 1 hodinu, počas ktorej sa vykoná cielené štruktúrované hodnotenie dieťaťa (ADOS) a súčasne sa prediskutuje vývinový dotazník dieťaťa a odporúčania na vzdelávanie. Posúdenie vykonáva špeciálny pedagóg a psychológ so špecifickým vzdelaním v oblasti autizmu. So súhlasom rodiča sa z hodnotenia vyhotoví videozáznam na interné použitie.

Pre viac informácií o vyšetrovaní kontaktujte našich odborníkov!